FORMALNOŚCI JAKICH TRZEBA DOPEŁNIĆ:

 

Jeśli dom ma być podłączony do istniejącej sieci (tak jest najczęściej) to kolejność działań będzie następująca:

1. Właściciel domu (istniejącego lub planowanego) występuje do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach o wydanie warunków technicznych przyłączenia.

W tym celu składa:

a) zlecenie na wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan.

b) kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości

c) mapę geodezyjną z zaznaczoną działką oraz znajdującymi się mediami w skali 1:500

2. Oddział Wodociągów i Kanalizacji - jeśli są możliwości techniczne przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej - wydaje warunki techniczne przyłączenia.

3. Warunki techniczne zachowują ważność w okresie dwóch lat od dnia ich wydania. W szczególnych sytuacjach mogą być wydane z krótszym niż dwa lata okresem ważności.

4. Właściciel zleca uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego, uzgodnienie go w zespole uzgadnianiadokumentacji i zatwierdzenie w Oddziale Wodociągów i Kanalizacji w Płotach przy ul. Koszalińskiej.

5. Właściciel na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót zgłasza w starostwie zamiar budowy przyłącza. Składa wniosek zgłoszeniowy, projekt przyłącza z uzgodnieniami i dokumenty potwierdzające prawo do działki.

6. Jeśli urząd nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 30 dni, można zlecić uprawnionej firmie wykonanie przyłącza, zatrudnić kierownika budowy (może być nim wykonawca) i założyć dziennik budowy (może to być dziennik budowy domu), w którym wykonawca opisze budowę przyłącza.

7. Jeżeli wykonanie przyłącza wymaga czasowego zajęcia części ulicy, to zanim rozpoczną się wykopy, właściciel musi wystąpić do zarządu dróg o pozwolenie zajęcia tej części drogi (zależnie od kategorii drogi uzyskuje się go w gminie, powiecie, lub województwie), a następnie w porozumieniu z policją, zaplanować organizację ruchu na czas robót.

8. Właściciel przed zasypaniem wykopów zgłasza wykonane przyłącze do Oddziału Wodociągów i Kanalizacji. Po odebraniu przyłącza przez OWiK część od sieci do studzienki rewizyjnej na posesji staje się własnością Zakładu, a za pozostałe elementy kanalizacji na działce odpowiada właściciel domu.

9. Ostatni etap - właściciel podpisuje z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej umowę eksploatacyjną.

 


 

UWAGA!

Przy dokonywaniu odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, umieszczonego w drodze publicznej lub w drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Płoty lub Skarbu Państwa lub w innej nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Płoty lub Skarbu Państwa wymaga się od Wykonawcy przyłącza okazania:

a) w przypadku drogi publicznej, decyzji zezwalającej na wykonanie robót w pasie drogowym i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z ustawą o drogach publicznych

b) w przypadku drogi wewnętrznej lub innej nieruchomości drogowej, uzgodnienia z Urzędem Miejskim w Płotach  budowy przyłącza, zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny.

c) protokół przekazania pasa drogowego

d) protokół odbioru technicznego dot. zajęcia pasa drogowego

e) dokument potwierdzający wpłatę za technicznego odbioru wod.-kan.

 


 

Poniżej znajdują się potrzebne formularze: