Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Płotów

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie: określenia wysokości stawki podstawowej czynszu w lokalach mieszkalnych i lokalach socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

      Na podstawie art. 8 pkt. 1 i art. 23 ust. 4 z dnia 21 czerwca 2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2014r. poz.150 ze zmianami) w związku z  § 20 ust. Uchwały nr. VII57/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz Uchwały nr. XXVII/262/2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Płoty na lata 2013 - 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę podstawową czynszu za 1mpowierzchni użytkowej lokalu mieszklanego w gminie Płoty w wysokości 2,60 zł.

1. Stawka podstawowa, o której mowa w § 1 ulega podwyższeniu przy zastosowaniu następujących czynników zwiększających:

- gaz 30%

- c.o. 30%

- łazienka 20%

- wc 20%

2. Stawka podstawowa, o której mowa w § 1 ulega obniżeniu przy zastosowaniu następujących czynników zmniejszających:

- za brak instalacji wodno-kan. 20%

- za ślepą kuchnię 10%

- za położenie lokalu na terenie wsi 10%

3. Współczynników zwiększających stawkę czynszu nie stosuje się w przypadku, gdy lokator na własny koszt modernizował wyposażenie lokalu mieszkalnego.

§ 3. Ustala się stawkę czynszu za 1mpowierzchni użytkowej dla lokali socjalnych w gminie Płoty w wysokości 0,50 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r

 


 

Uchwała Nr XXXVI/321/2013 Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14.03.2008 r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomościstanowiących mienie gminy.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1.  W uchwale Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy wprowadza się następujące zmiany:

    1. w § 2 ust. 12 a pkt 4 zmienia się stawkę za 1m2 powierzchni użytkowej drugiej i następnych komórek użytkowanych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych z 1,50 zł na 2,00 zł.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3.  Traci moc Uchwała Nr XX/245/2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r.

 

 


 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA TERENIE GMINY PŁOTY

 

1. Ustala się następującą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegrowanymi:

1) od jednej osoby zamieszkującej lokal mieszkalny - 18 zł,

2) od dwóch osób zamieszkujących lokal mieszkalny - 36 zł,

3) od trzech osób zamieszkujących lokal mieszkalny - 54 zł,

4) od czterech osób zamieszkujących lokal mieszkalny - 72 zł,

5) od pięciu i więcej osób zamieszkujących lokal mieszkalny - 90 zł.

 

2. Ustala się następującą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny:

1) od jednej osoby zamieszkującej lokal mieszkalny - 10 zł,

2) od dwóch osób zamieszkujących lokal mieszkalny - 20 zł,

3) od trzech osób zamieszkujących lokal mieszkalny - 30zł,

4) od czterech osób zamieszkujących lokal mieszkalny - 40 zł,

5) od pięciu i więcej osób zamieszkujących lokal mieszkalny - 50 zł.