Zarządzenie nr 81.2022 Burmistrza Płotów

z dnia 8 sierpnia 2022r.

w sprawie: określenia wysokości stawki podstawowej czynszu w lokalach mieszkalnych, lokalach socjalnych i czynszu za pomieszczenia gospodarcze wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

      Na podstawie art. 8 pkt. 1 i art. 23 ust. 4 z dnia 21 czerwca 2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2022r. poz.172 ) w związku z  § 20 ust. Uchwały nr VII57/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy ( Dz. U. Woj. Zach. nr 55, poz. 972 ) oraz Uchwały nr XVIII/147/2020 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Płoty na lata 2020 - 2024    ( Dz. U. Woj. Zach. poz. 1040 z 2020 r. )  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę podstawową czynszu za 1mpowierzchni użytkowej lokalu mieszklanego w gminie Płoty w wysokości 5,54 zł.

1. Stawka podstawowa, o której mowa w § 1 ulega podwyższeniu za 1mprzy zastosowaniu następujących czynników zwiększających:

- gaz 30% - 1,66 zł

- łazienka 20% - 1,10 zł

- wc 20% - 1,10 zł

- za stan techniczny budynku po remoncie kapitalnym dachu 15% - 0,83 zł

- po przeprowadzeniu termomodernizacji budynku ( dot. remontów wykonanych po 2014 r. 5 lat ) - 15% - 0,83 zł.

2. Stawka podstawowa, o której mowa w § 1 ulega 1m2  obniżeniu przy zastosowaniu następujących czynników zmniejszających:

- za brak instalacji wodno-kan. 20% - 1,10 zł

- za ślepą kuchnię 10% - 0,55 zł

- za położenie lokalu na terenie wsi 10% - 0,55 zł

3. Współczynników zwiększających stawkę czynszu nie stosuje się w przypadku, gdy lokator na własny koszt i za zgodą wynajmującego modernizował wyposażenie lokalu mieszkalnego w zakresie objętym zwyżką.

§ 3. Ustala się stawkę czynszu za 1mpowierzchni użytkowej dla lokali socjalnych w gminie Płoty w wysokości 1,80 zł.

§ 4. Ustala sie stawkę czynszu za pomieszczenia gospodarcze (komórki, szopy, garaże) w wysokości 5,54 zł miesięcznie za 1 m

§ 5. Nowe stawki czynszu obowiązują po upływie okresu wypowiedzenia stawek dotychczasowych.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Płotów nr 109/2021 r. z 13.10.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawki podstawowej czynszu w lokalach mieszkalnych i lokalach socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2022 .r

 


 

UCHWAŁA NR XVIII/147/2020
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Płoty na lata 2020-2024 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182,
poz. 1309), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Płoty na lata 2020 – 2024”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.       

 


 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA TERENIE GMINY PŁOTY

 

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Płotów zawiadamia, że Rada Miejska w Płotach uchwałą Nr XLII/310/2021 z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U. 2021r., poz. 4660) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Od 1 stycznia 2022r. obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

34,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

33,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – aby skorzystać z niższej stawki opłaty należy złożyć nową deklarację),

 w przypadku potwierdzonego braku segregacji na terenie nieruchomości, naliczona będzie stawka podwyższona, tj.: 136,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.