OBSŁUGA FINANSOWO - KSIĘGOWA

 

 • zakładanie REGON i NIP oraz ich aktualizowanie,
 • zakładanie konta bankowego ze stosownymi subkontami, na które dokonywane są wpłaty na bieżące utrzymanie budynku, świadczenia i inne opłaty, a także na fundusz remontowy,
 • dokonywanie bieżących rozliczeń poprzez rachunek bankowy,
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał podjętych przez wspólnotę oraz kontrola terminowości wpłat zaliczek (z góry do dnia 10-go każdego miesiąca),
 • prowadzenie ścisłej ewidencji wszystkich wpłat na kartotekach osobowych właścicieli,
 • składanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności Wspólnoty Mieszkaniowych
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • udzielanie aktualnych informacji finansowych oraz umożliwienie każdemu właścicielowi wglądu do dokumentacji wspólnoty,
 • rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów),
 • prowadzenie i rozliczanie Funduszu Remontowego