Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

 

 

Jednostka

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach

Wojska Polskiego 14, 72-310 Płoty

Tel: 91 38 51 421, fax 91 38 51 421

sekretariat@zgkim.ploty.pl

 

Oferowane stanowisko

 

Referent ds. technicznych

 

 

Data ogłoszenia naboru

 

 

16.10.2023 r

 

Termin składania dokumentów

 

 

30.10.2023 r

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem

 

Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie, a także obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie wyższe techniczne.
 3. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w szczególności pakiet biurowy Microsoft Office.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 8. Doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej, staż pracy minimum 5 lat.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

 1. Wykonywanie kosztorysów budowlanych.
 2. Sporządzanie faktur za dostarczenie wody i odbiór ścieków.
 3. Współpraca z radcą prawnym w zakresie windykacji należności za usługi komunalne.
 4. Przygotowywanie dokumentów do postępowań sądowych i komorniczych.
 5. Sporządzanie faktur za roboty budowlano – remontowe wykonywane przez Zakład.
 6. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działu technicznego.

 

Znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem

 

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2020r, poz. 713).

 

 1. Ustawa z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019r,poz.1282).
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019r,poz.1781).

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 

 1. Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach oraz w terenie przy realizacji zadań prowadzonych przez Zakład.
 2. Praca z monitorem ekranowym.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.

 

Wymagane dokumenty w ofercie

 

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kwalifikacje zawodowe (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej.
 5. Posiadane referencje, opinie.
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie, że nie było się karanym, ani, że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celu rekrutacji – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach.

 

Miejsce składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent ds. technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach” do dnia 30.10.2023 r do godz. 15.00.

- w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach, Wojska Polskiego 14

- pocztą na adres (liczy się data wpływu przesyłki do Zakładu): Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach, Wojska Polskiego 14, 72-310 Płoty

- pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zgkim.ploty.pl

Dodatkowych informacji o naborze udziela stanowisko d, kadr w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach pod numerem tel: 91 38 51 293

 

Uwagi

 

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach oraz na tablicy informacyjnej Zakładu.