Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków i rozpoczęcie świadczenia usług przez ZGKiM:

 

OSOBA FIZYCZNA

1. Dokument określający własność lub inny stan prawny do nieruchomości (zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej) mającej być objętą umową np.:

  • kopia odpisu księgi wieczystej (do trzech miesięcy od jej wydania);
  • kopia aktu notarialnego własności nieruchomości;
  • kopia dokumentu stwierdzającego inny tytuł prawny np. umowa najmu lub dzierżawy.

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

3. Protokół odbioru przyłączy.

 

OSOBA PRAWNA

1. Dokument określający własność lub inny stan prawny do nieruchomości (zawierający nr działki, obręb, oraz nr księgi wieczystej) mającej być objętą umową np.:

  • kopia odpisu księgi wieczystej (do trzech miesięcy od jej wydania);
  • kopia aktu notarialnego własności nieruchomości;
  • kopia dokumentu stwierdzającego inny tytuł prawny np. umowa najmu lub dzierżawy.

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

3. Kopia decyzji nadania NIP i REGON, kopia wypisu z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, dla Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - oświadczenie zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Protokół odbioru przyłączy.

 

Poniżej znajdują się wnioski i formularze do pobrania: