DECYZJA NR SZ.RET.070.4.48.2018.NJ 

PGWWP DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach obowiązująca na terenie gminy Płoty na okres 3 lat.

 

OD 1 LIPCA 2018 ROKU DO 30 CZERWCA 2019 ROKU

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH  DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA zł/m3

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1.

Grupa W1

Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

3,20

3,46

4,16

4,49

WYSOKOŚĆ CEN ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA zł/m3

netto

brutto

0

1

2

3

1.

Grupa W1

Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków

6,70

7,24


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OD 1 LIPCA 2019 ROKU DO 30 CZERWCA 2020 ROKU

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W OKRESIE OD 13 DO DO 24 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA zł/m3

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1.

Grupa W1

Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

3,24

3,50

4,20

4,54

 

WYSOKOŚĆ CEN ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA zł/m3

netto

brutto

0

1

2

3

1.

Grupa W1

Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków

6,75

7,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 1 LIPCA 2020 ROKU DO 30 CZERWCA 2021 ROKU

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA zł/m3

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1.

Grupa W1

Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

3,33

3,60

4,24

4,58

 

WYSOKOŚĆ CEN ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA zł/m3

netto

brutto

0

1

2

3

1.

Grupa W1

Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków

6,80

7,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=======================================================================================

 

UCHWAŁA NR XXVIII/201/2017

RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.05.2017 roku do dnia 30.04.2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2017 r. , poz. 328) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2017 roku do dnia 30.04.2018 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporwadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2016 roku do dnia 30.04.2017 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 maja 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jasina

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/201/2017

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 marca 2017 roku

Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Ustala się następujące stawki opłat:

1. za pobraną wodę                       3,15 zł/m3 + VAT = 3,40 zł brutto

2. za odprowadzane ścieki          6,55 zł/m3 + VAT = 7,07 zł brutto

Ustala się następujące stawki opłaty stałej:

1. opłata abon. za rachunki 1 - miesięczne 4,10 zł + VAT = 4,43 zł brutto

2. opłata abon. za rachunki 2 - miesięczne 3,95 zł + VAT = 4,27 zł brutto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XVII/108/2016

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 16 marca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2016 roku do dnia 30.04.2017 roku

Na podstawie; art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890) art. 24 ust. 1 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 139), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2016 r. do dnia 30.04.2017 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.05.2016 roku.

                              Przewodniczący Rady Miejskiej      Piotr Jasina

 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 marca 2016 roku

Taryfy

opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Ustala się nastęoujące stawki opłat:

1) za pobraną wodę                      3,03 zł/m3 + VAT = 3,27 zł brutto

2) za odprowadzane ścieki            6,30 zł/m3 + VAT = 6,80 zł brutto

Ustala się miesięczne stawki opłaty stałej:

1) opłata abon. za rachunki 1-miesięczne   4,10 zł + VAT = 4,43 zł brutto

2) opłata abon. za rachunki 2-miesięczne   3,95 zł + VAT = 4,27 zł brutto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uchwała Nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2015 roku do dnia 30.04.2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318  oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) art.24 ust.1 z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.139), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się  taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2015 roku do 30.04.2016 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3.  Traci moc Uchwała Nr XXXiX/338/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres  od 01.05. 2014 roku do dnia 30.04 2015 roku.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.05.2015 roku.

                Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jasina

Załącznik do Uchwały Nr V/27/2015

Rady Miejskiej w Płotach

Z dnia 31 marca 2015 roku

Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

1. Ustala się następujące stawki opłat :

1) za pobraną wodę  3,03 zł /m³ + VAT = 3,27 zł brutto

2) za odprowadzane ścieki  6,30 zł /m³ + VAT = 6,80 zł brutto

2. Ustala się miesięczne stawki opłaty stałej:

1) opłata abon. za rachunki 1-miesięczne 4,00 zł + VAT - 4,32 zł brutto

2) opłata abon. za rachunki 2-miesięczne 3,85 zł + VAT - 4,16 zł brutto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr VI/36/2015
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 07 maja 2015 roku

w sprawie: Zmiany Uchwały Nr V/27/2015 z dnia 31.03.2015 roku zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2015 roku do dnia 30.04.2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318  oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) art.24 ust.1 z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.139), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1.  W załączniku do Uchwały Nr V/27/2015 w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2015 roku do dnia 30.04.2016 roku, zmienia się zapisy ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się miesięczne stawki opłaty stałej:

1) opłata abon. za rachunki 1-miesięczne 4,10 zł + VAT = 4,43 zł brutto

2) opłata abon. za rachunki 2-miesięczne 3,95 zł + VAT = 4,27 zł brutto

§ 2.  Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.06.2015 roku.

             Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jasina

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 05/10/2015

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach

z dnia 01.10.2015 roku

w sprawie: opłat za odbiór nieczystości płynnych od obcych dostawców (tj. dla dostawców nie korzystających z usług z tyt. sprzedaży wody)

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997, Nr 9, poz. 43 ze zm.; Dz.U. z 1997 Nr 106, poz. 121, poz. 770 z 1998 nr 106 poz. 668 z 2002 , nr 113, poz. 984 oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 08.05.1991 roku w sprawie Zakładów Budżetowych (Dz. U. z 1991, Nr 42, poz. 183)

§ 1

Ustalam następującą stawkę za odbiór nieczystości płynnych:

10,00 zł + VAT

za odbiór 1 m3 nieczystości płynnych dowiezionych spoza Gminy Płoty pojazdem dostawcy i przyjętych przez oczyszczalnię ścieków w Płotach.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie powyższego czynię Kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji

§ 3

zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.10.2015 roku.

Dyrektor

mgr inż. Stanisław Wojsznis

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

POZOSTAŁE OPŁATY ZA WYKONANE USŁUGI:
(CENY BRUTTO)

 

Zlecenie na wydanie warunków wod.-kan. - 50,41zł

Dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego - 50,41zł

Dokonanie odbioru przyłącza kanalizacyjnego - 50,41zł

Łącznie dokonanie odbioru przyłącza wod.-kan. - 100,82zł


Demontaż wodomierza spowodowany windykacją należności - 55zł

Montaż i plombowanie wodomierza - 55zł

Łącznie demontaż i ponowny montaż wodomierza głównego dla windykacji należności - 110zł


Demontaż wodomierza na zlecenie klienta - 55zł

Montaż i plombowanie wodomierza - 55zł

Łącznie demontaż i montaż wodomierza głównego - 110zł


Pobór wody z hydrantu na zlecenie klienta - 3,27 zł/m3