Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniwej w Płotach nierzadko spotyka się w swojej działalności z problemem nielegalnego poboru wody, czy nielegalnego odprowadzania ścieków.

By zmniejszyć do minimum przypadki kradzieży potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich Odbiorców – skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków ma wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę i ścieki.
 


Przypominamy, że:

- z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach (art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 rok, nr 123, poz. 858):

- poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy

- poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

 Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł.

- nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  bez uprzedniego zawarcia umowy (art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 rok, nr 123, poz. 858).

Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazywać:

1. telefonicznie: nr 91 38 51 429

2. bezpośrednio w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach ul.  Wojska Polskiego 14 lub w Oddziale Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Koszalińskiej.