Mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszą ofertę zarządzania i administrowania Państwa nieruchomością. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania.

Do współpracy z Państwem są do dyspozycji pracownicy naszego oddziału. Ich zadaniem jest realizacja usług określonych umową o zarządzanie nieruchomością, która w jasny i zrozumiały sposób określa uzgodnione warunki współpracy.

Działamy na zasadzie otwartości i przejrzystości, dbając o to aby nasi klienci byli jak najlepiej poinformowani o zakresie naszej działalności i metodach pracy, a także o bieżącym stanie technicznym i ekonomicznym zarządzanej nieruchomości.

Prowadzimy wymaganą prawem ewidencję księgowo - finansową odrębnie dla każdej zarządzanej nieruchomości oraz gromadzimy i starannie przechowujemy wszelkie dokumenty.

Prowadzimy obsługę bankową dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych odrębnych dla każdej nieruchomości, które dysponowane są zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o zarząd nieruchomością.

Na wniosek współwłaściciela nieruchomości udostępniamy żądane informacje oraz dokumenty zarządzanej nieruchomości.

Liczymy na Państwa zainteresowanie naszą ofertą, oraz na owocną współpracę.

 


 

Zarządzanie i administracja nieruchomościami - co to jest?

 

 • reprezentowanie Państwa na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • reprezentowanie Państwa w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali oraz danych teleadresowych właścicieli, weryfikacja stanu prawnego i faktycznego lokali,
 • zwoływanie i organizacja zebrań, przygotowywanie projektów uchwał i sporządzanie niezbędnej dokumentacji oraz kosztorysów,
 • przedstawienie projektu rocznego planu gospodarczego, wraz z zasadami naliczania i rozliczeń,
 • realizacja zadań przewidzianych w rocznym planie gospodarczym oraz innych uchwał, nadzór nad pracami remontowymi i inwestycjami,
 • zawarcie niezbędnych umów na dostawę wody, odprowadzanie ścieków, dostawę c.o. i c.w., energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych, utrzymania porządku i czystości na nieruchomości, czyszczenie kominów, naprawę zbiorczej instalacji RTV, domofonów, oraz pozostałych niezbędnych świadczeń,
 • nadzór nad bieżącą obsługą eksploatacyjną nieruchomości wspólnej przez usługodawców,
 • negocjowanie warunków zawieranych umów, oraz kontrola ich wykonywania,
 • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej, a także egzekwowanie odszkodowań,
 • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, jeżeli nie są pokrywane bezpośrednio przez poszczególnych właścicieli,
 • naliczanie i windykacja opłat należnych z tytułu zaliczki na poczet planu gospodarczego oraz innych należności wspólnoty
 • wystawianie wezwań do zapłaty, występowanie na drogę sądową przeciwko współwłaścicielom nieruchomości, którzy zalegają długotrwale z zapłatą należnych opłat lub wykraczają w sposób rażący i uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czynią korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym,
 • informowanie współwłaścicieli nieruchomości o zaległościach płatniczych,
 • powiadamianie najemców i właścicieli o zmianach opłat oraz doręczanie wszelkich zawiadomień,
 • dokonywanie odczytów liczników, oraz analiza zużycia mediów, łącznie z aktualizacją stawek,
 • wydawanie poświadczeń dotyczących dodatków mieszkaniowych, wydatków na fundusz remontowy, itd.,
 • pomoc w uzyskiwaniu kredytów preferencyjnych na remonty, w tym kredytu termomodernizacyjnego,
 • dbanie o zwiększanie dochodów Wspólnot poprzez pozyskiwanie najemców powierzchni wspólnej oraz reklamodawców, itp.,
 • prowadzenie przeglądów nieruchomości (budowlanych, elektrycznych, kominiarskich i gazowych) - zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
 • przechowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
 • wykonywanie prac konserwacyjnych i drobnych remontów