KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Wojska Polskiego 14, 72-310 Płoty, e-mail: sekreatariat.zgkim.ploty@wp.pl
 2. Dyrektor wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez e-mail: iodo@ploty.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnym z podpisaną umową lub wykonywana usługą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z ZGKiM w Płotach na podstawie umów o współpracę.
 5. Pan/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli zasadne) lub ograniczenia przetwarzania oraz
  o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administrator prosi o wycofanie zgód drogą pisemną.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub wykonania usługi.