KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


               W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.),
informujemy, że:

· Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej z siedzibą w Płotach (72-310) przy ulicy Wojska Polskiego 14, z którym
można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: sekretariat@zgkim.ploty.pl .
· Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się
mailowo za pośrednictwem adresu: iod@ploty.pl we wszelkich sprawach z zakresu
realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
· Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez
Pana/Panią zgody.

· Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
b) realizacji umów,
c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej, powierzonej Administratorowi, w szczególności w zakresie:

 

Realizowane zadanie

Podstawa prawna

Zaopatrywanie mieszkańców w wodę oraz
odprowadzanie ścieków

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028 z późn. zm.)

 

Zarządzanie lokalami komunalnymi

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. 2022 poz. 172 z późn. zm.)
 

 

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
/Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:

  • Prowadzenia działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku
  • w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych;
  • Prowadzenia działalności usługowej związanej ze zbieraniem odpadów;
  • Wykonania transportu drogowego towarów;
  • Wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej;
  • Wykonania przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego;

· W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych

osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa,
c) podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzające).
· Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
· W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące
uprawnienia:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy
dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,

c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym) w przypadku, gdy:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego,
któremu podlega administrator,
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania,
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora
są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 

e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
 

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00


· Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa,
do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
· Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
· Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.


Powyższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.


Podstawa prawna:
- art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE