Zawiadomienie o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami

Zawiadomienie

O zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021roku

          Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. , poz.1439) Burmistrz Płotów zawiadamia, że w dniu 06 listopada 2020 r. Rada miejska w Płotach podjęła Uchwałę Nr XXVIII/217/2020 (Dz. U. woj. zach-pom z  2020 r., poz.4976) w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2021r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

1.  W zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość lokalową lub budynkową jednorodzinną, w następujący sposób

       a)   od pierwszej osoby - 24,00 zł brutto/miesiąc;

       b) od drugiej osoby  - 24,00 zł brutto/miesiąc;

       c) od  trzeciej osoby - 24,00 zł brutto/miesiąc;

       d) od czwartej osoby - 24,00 zł brutto/miesiąc;

       e) od piątej osoby - 24,00 zł brutto/miesiąc;

        f) od szóstej osoby i każdej następnej - 1,00 zł brutto/miesiąc

2.  Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości czterokrotności stawki ustalonej w ust. 1 tj.:

       a) od pierwszej osoby - 96,00 zł brutto/miesiąc;

       b) od drugiej osoby  - 96,00 zł brutto/miesiąc;

       c) od  trzeciej osoby - 96,00 zł brutto/miesiąc;

       d) od czwartej osoby - 96,00 zł brutto/miesiąc;

       e) od piątej osoby - 96,00 zł brutto/miesiąc;

        f) od szóstej osoby i każdej następnej - 4,00 zł brutto/miesiąc

3. Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych tj.: - 1,00 złoty od osoby miesięcznie.**

* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchmości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokośc opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

**   W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostwaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie będzie mógł korzystać z usług firmy odbierającej odpady lub wywozić ich na PSZOK.

Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie kara podwyższona opłata w wysokości czterokrotności wartości stawki podstawowej.

WAŻNE: Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439) każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych  obejmującego: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałwe i bioodpady.

W Związku z obowiązkiem segregacji odpadów osoby nieposiadające pjemników będą zobligowane do zakupu worków u operatora odbierającego odpady.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składowania nowej deklaracji (dla osób, które mają złżoną już deklarację na segregowanie odpadów komunalnych)  i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wyspkść opłaty za gospodarwanie odpadami komunalnymi kreślnej w deklaracji (np. zmiana ilści sób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchmości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompstownika.

Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmiane:

  • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się - do ostatniego dnia każdego miesiąca;